Politika ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (HSE)

Politika ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí společnosti Alchimica s.r.o. je nedílnou součástí předsevzetí pracovat a podnikat v souladu s našimi hodnotami a etikou. Jedná se o formulaci základních principů a hodnot, které sdílí všichni zaměstnanci společnosti a je rozpracována do dílčích instrukcí a plánů, které jsou součástí firemní dokumentace a jsou každému zaměstnanci k disposici. Společnost pravidelně provádí školení týkající se této problematiky.

Každý si uvědomuje osobní odpovědnost a úlohu při ochraně životního prostředí, tvorbě vhodného a zdravého pracovního prostředí jakož i úspoře všech druhů využívaných energií.

Společnost se zavazuje znát a respektovat legislativu týkající se bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí. Aplikuje nejen to, co zákony a předpisy vyžadují, ale iniciativně přispívá k uvedené problematice vyhledáváním potenciálních problémů a kritických bodů v rámci své činnosti a provádí důslednou prevenci.

Společnost se trvale snaží přimět i své obchodní partnery a dodavatele, jak tuzemské, tak zahraniční, aby respektovali zásady bezpečnosti, ochrany životního prostředí a zdraví. Dodržování těchto zásad je pro společnost podstatným kritériem při hodnocení obchodních partnerů.

Společnost podporuje otevřenou komunikaci a výměnu znalostí nejen s vlastními obchodními partnery, ale i s obchodními společnostmi v rámci spolupráce v profesních sdruženích, kterých je společnost členem. Výměnu zkušeností v této oblasti považuje za významnou součást členství v takových organizacích.

Společnost důsledně zajišťuje bezpečné a zdravé podmínky pro práci svých zaměstnanců i všech, kdo pro ni pracuje.

 

Bezpečnost, zdraví a péče o životní prostředí patří k základním principům našeho podnikání

 

Přejete si dostávat novinky do emailu?