Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Alchimica s.r.o.
platné a účinné od 1. 1. 2018

 1. Úvodní ustanovení
 2. Závěrečná ustanovení
 3. Ochrana osobních údajů
 4. Trvání smlouvy
 5. Práva z vadného plnění
 6. Cena, platba a nabytí vlastnického práva
 7. Dodací lhůta a podmínky dodání
 8. Objednávka a vznik smluvního vztahu
 9. Předmět smluvního vztahu
 10. Účastníci smluvního vztahu


 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) upravují v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) závazkové vztahy mezi společností Alchimica s.r.o., IČO: 281 64 199, se sídlem Roztoky, Žirovnického 694, okres Praha – západ, PSČ: 252 63, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 129865 a jejími obchodními partnery (dále též jen „zákazník“ nebo „kupující“).
  2. Vystavením objednávky/odsouhlasením nabídky kupující potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, a že s těmito vyslovuje svůj souhlas.

 2. Účastníci smluvního vztahu
  1. Účastníci smluvního vztahu jsou a) obchodní společnost Alchimica s.r.o., IČO: 281 64 199, se sídlem Roztoky, Žirovnického 694, okres Praha – západ, PSČ: 252 63, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 129865, bankovní spojení: číslo účtu: 107-1624450207/0100, účet vedený u Komerční banky, a.s. (dále též jen „dodavatel“ nebo „prodávající“) na straně jedné, a b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba na straně druhé, (dodavatel a zákazník dále společně též jako „smluvní strany“).

 3. Předmět smluvního vztahu
  1. Zákazníkem vystavená objednávka, kterou zákazník zašle dodavateli a dodavatelem potvrzená objednávka a tyto VOP představují úplnou dohodu smluvních stran o podmínkách dodávky zboží. Akceptací objednávky dodavatelem je uzavřena kupní smlouva na dodávku zboží, které je blíže specifikováno v objednávce.
  2. Vztahy neupravené objednávkou a VOP se řídí občanským zákoníkem, zejména ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku. Individuální Smlouva prodávajícího s kupujícím, která může vylučovat úpravu těchto VOP, nebo může upravovat odchylky od VOP, je nadřazena těmto VOP.
 1.     Objednávka a vznik smluvního vztahu
  1. Objednávka vystavená kupujícím musí obsahovat přesnou identifikaci kupujícího dle jeho zápisu v obchodním rejstříku, tj. obchodní firmu kupujícího, nebo jméno a příjmení fyzické osoby, pokud tato není zapsána v obchodním rejstříku, sídlo kupujícího nebo jeho bydliště, IČO, DIČ, v případě obchodních společností registraci v obchodním rejstříku, bankovní spojení. Objednávka dále musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, tj. název poptávaného zboží, množství zboží, místo a termín dodání zboží, kontaktní osobu, telefon a email kontaktní osoby, případně další údaje a bližší identifikace poptávaného zboží. Objednávku lze učinit poštou, a to dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího, telefonicky, faxem, prostřednictvím emailu či přes internetový obchod www.laboratornichemikalie.cz nebo prostřednictvím webových stránek prodávajícího: www.alchimica.cz
  2. Prodávající dodá zboží ve lhůtě uvedené v potvrzené objednávce. Případné změny a doplňky objednávky učiněné na základě dohody smluvních stran jsou přípustné pouze písemnou formou. Potvrzení objednávky prodávajícím může být zasláno kupujícímu poštou, a to na adresu uvedenou v objednávce, faxem nebo e-mailem.
  3. Prodávající dodává zboží výhradně v souladu s příslušnými platnými právními předpisy upravujícími nakládání s příslušným druhem zboží. Při nakládání se zbožím je kupující povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, příslušnými upozorněními, návody k obsluze, pokyny označujícími specifickou rizikovost zboží a dalšími pokyny pro bezpečné zacházení zboží podle zvláštních právních předpisů. Prodej zboží – chemických látek a směsí v řadě případů podléhá specifických právním předpisům. Kupující je povinen zejména, ale nikoli výlučně, u nebezpečných (toxických) chemických látek a směsí apod. postupovat vždy v souladu s platnými právními předpisy, disponovat při nakládání s těmito chemickými látkami a směsmi příslušnými povoleními a odborným personálem vyškoleným pro nakládání s tímto zbožím.
  4. Při výběru zboží kupujícím je nutné, aby zvolený druh zboží přesně odpovídal potřebám kupujícího. Kupující před zakoupením zboží vezme v úvahu účel užití zboží, provedení zboží, materiálové složení a způsob ošetřování zboží apod.
  5. Nad rámec výše uvedeného prodávající upozorňuje kupujícího, že po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou a pečlivou pozornost pravidlům užívání vybraného zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost zboží.
  6. Prodávající nenese odpovědnost za chybnou manipulaci kupujícího se zbožím, za to, že si kupující nezjistil informace ke zboží nebo za nakládání kupujícího se zbožím v rozporu s právními předpisy, pokyny, upozorněními, návody, příslušnými povoleními či běžnou praxí atd.

 2. Dodací lhůta a podmínky dodání
  1. Doba dodání zboží činí většinou 7 pracovních dnů od akceptace objednávky prodávajícím u zboží, které je skladem, nejdéle pak 10 týdnů u zboží, které je objednáno na zakázku. To neplatí, znemožňuje-li dodavateli splnění tohoto závazku existence okolnosti vyšší moci (tj. nepředvídatelná událost nebo okolnost, nad níž strany nemají kontrolu, není-li možno se této události, okolnosti nebo jejím důsledkům vyhnout a/nebo je překonat a jejichž původ nelze přičíst dodavateli).
  2. Znemožňuje-li existence okolností vyšší moci dodavateli dodání zboží, oznámí tuto skutečnost dodavatel bez zbytečného odkladu od jejího vzniku kupujícímu. Po realizaci uvedeného oznámení není dodavatel v prodlení se splněním svých závazků dle kupní smlouvy. Vyšší mocí se rozumí zejména zemětřesení, povodně, války, rozsáhlý požár, změny právních předpisů apod. Vyšší mocí není taková událost jako jsou zpoždění dodávek poddodavatelů, pokud tyto nejsou způsobeny vyšší mocí, platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo zboží.
  3. Brání-li existence okolnosti vyšší moci řádné realizaci podstatné části závazku dodavatele dle kupní smlouvy po nepřetržitou dobu 2 měsíců nebo po opakující se období, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  4. V případě sjednání odeslání zboží prostřednictvím přepravce dochází ke splnění závazku dodavatele z kupní smlouvy a vzniku práva na zaplacení kupní ceny za dodání zboží (dále jen „kupní cena“) dnem, kdy bylo zboží předáno prvnímu přepravci k přepravě.
  5. Při sjednání vlastní dopravy (vlastního odvozu) zboží kupujícím oznámí prodávající kupujícímu, že zboží je připraveno k odběru s maximální lhůtou k odebrání do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení. Ke splnění závazku dodavatele z kupní smlouvy a vzniku práva na zaplacení kupní ceny dochází dnem, kdy bylo zboží kupujícím převzato u dodavatele, nebo dnem následujícím po marném uplynutí lhůty určené k převzetí zboží.
  6. Prodávající předá kupujícímu spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují a které jsou nutné k jeho převzetí a užívání odpovídající jeho charakteru a účelu, tj. zejména dodací list, analytické certifikáty apod.
  7. V případě zájmu kupujícího o dodávku zboží na paletách EUR dřevěných, plastových nebo kovových, bude prodávající kupujícímu prodávat tyto palety za cenu 250,00 Kč/1ks. Tento požadavek kupujícího musí být výslovně uveden kupujícím v objednávce kupujícího.

 3. Cena a platba, nabytí vlastnického práva
  1. Kupní cena za zboží je stanovena dohodou smluvních stran v kupní smlouvě nebo objednávce.
  2. Pokud není mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, kupní cena zahrnuje dopravu zboží do místa plnění, clo, balné a expediční poplatky.
  3. Kupní cena je stanovena bez DPH. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů.
  4. Právo na zaplacení sjednané kupní ceny vzniká dnem splnění závazků dle čl. 5.4 nebo 5.5 těchto VOP.
  5. Platba ze strany kupujícího bude provedena způsobem a v době dohodnuté oběma stranami kupní smlouvy.   
  6. Pokud není mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, bude kupní cena prodávajícím uhrazena bezhotovostním převodem na účet kupujícího do 14 kalendářních dní od data vzniku práva na zaplacení kupní ceny dle čl. 5.4 nebo 5.5 těchto VOP.
  7. V případě sjednané platby předem (tzv. zálohová faktura) je nezaplacení zálohové faktury do 20 dnů po uplynutí lhůty její splatnosti považováno za podstatné porušení smlouvy a prodávající má právo v tomto případě okamžitě odstoupit od kupní smlouvy a nárokovat si veškerou újmu po kupujícím, která prodávajícímu vznikla v souvislosti s již objednaným zbožím. 
  8. Daňový doklad (faktura), musí obsahovat veškeré náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména: označení osoby, která uskutečňuje plnění, daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět plnění, den vystavení daňového dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty, jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, základ daně, sazbu daně, a výši daně.
  9. Za zaplacení kupní ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí celé kupní ceny v hotovosti dodavatelem, nebo den připsání částky odpovídající svou výší celé kupní ceně na účet prodávajícího.
  10. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody a to i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu. 
  11. Pokud je kupující v prodlení s placením jakýchkoliv závazků vůči dodavateli, má prodávající právo zadržet dosud nesplněné dodávky zboží, aniž to znamená porušení kupní smlouvy a/nebo právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy. Dodavatel není v takovém případě v prodlení s plněním svých závazků.
  12. Kupující ve smyslu ust. § 2132 a násl. občanského zákoníku nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením sjednané kupní ceny. Nebezpečí škody na věci (zboží) však na kupujícího přechází již jejím převzetím, za které se považuje i předání zboží k přepravě prvnímu dopravci. Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 1.  Práva z vadného plnění
  1. Prodávající garantuje kvalitu a trvanlivost zboží dle specifikací nebo technických listů, případně certifikátů jím prodávaných jednotlivých výrobků. Toto prodávající garantuje jen při správné a řádné manipulaci kupujícího se zbožím a při nakládání se zbožím v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, normami apod. 
  2. Kupující je povinen při převzetí dodávky zkontrolovat dodané zboží dle průvodních dokladů předaných prodávajícím. Zjištěné zjevné vady zboží musí kupující vyznačit do dodacího listu nebo dopravního dokladu a oznámit tyto prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů po převzetí zboží. Reklamace chybějícího množství zboží musí být uplatněna nejpozději během následujícího pracovního dne od dne převzetí zboží.
  3. Reklamované zboží musí být odděleno od zbývajícího dodaného zboží. Jakákoliv manipulace s ním, která by ztížila nebo znemožnila ověření reklamovaných nedostatků zboží bez písemného souhlasu prodávajícího, je nepřípustná, a bude mít za následek zánik nároků kupujícího v souvislosti s vadami dodaného zboží.
  4. Při reklamaci zboží si prodávající vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného zboží přímo na místě zjištění případné vady zboží.
  5. Je-li zjištěno, že reklamace zboží deklarovaná kupujícím je oprávněná, dodá prodávající náhradní zboží, případně poskytne slevu z kupní ceny zboží.
  6. V případě, že reklamace vad zboží nebude ze strany prodávajícího uznána, zajistí prodávající na náklady kupujícího analýzu zboží u akreditované nezávislé laboratoře, která bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami. Výsledek analýzy zboží ze strany laboratoře ohledně stavu zboží je závazný pro obě smluvní strany. V případě, že předmětná laboratoř posoudí a vyhodnotí dodané zboží jako vadné a reklamace uplatněná kupujícím tak bude oprávněná, je povinností prodávajícího uhradit do 3 pracovních dnů na účet kupujícího náklady na provedení analýzy, které hradil kupující. 

 2. Trvání smlouvy
  1. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo písemným odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
  2. Odstoupit od smlouvy může jakákoli ze stran, pokud druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy na straně kupujícího je zejména považováno neuhrazení ceny zboží ani v náhradním termínu stanoveném prodávajícím, neodebrání zboží v termínu stanoveném prodávajícím. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím je zejména považováno dodání jiného zboží, než bylo původně kupujícím objednáno.   
  3. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení. V případě odstoupení od smlouvy vzniká druhé straně nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s plněním povinností dle kupní smlouvy (včetně kupní smlouvy a nákladů na dopravu prodávajícím dodaného zboží) vzniklých před účinností tohoto odstoupení. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok stran na úhradu smluvní pokuty, nároku na náhradu škody dle kupní smlouvy.
 1. Ochrana osobních údajů
  1. Odesláním objednávky (návrhu smlouvy) kupující vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5. odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, prodávající zpracovával osobní údaje kupujícího (zejména, jméno, příjmení fyzických osob, email apod.).
  2. Poskytnuté osobní údaje je prodávající povinen uchovávat v souladu s platnými právními předpisy a to po dobu nezbytně nutnou, kdy kupující objednává u prodávajícího zboží. 
  3. Smluvní strany se budou řídit v rámci předmětu plnění kupní smlouvy relevantními pravidly pro zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) a s tímto nařízením souvisejících právních předpisů České republiky.
 1.   Závěrečná ustanovení
  1. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2018.
  2. Prodávající, jakož i jím pověření zaměstnanci a třetí osoby neponesou vůči kupujícímu odpovědnost za jakékoli nároky, závazky, ztráty, škodu, náklady a jakékoli jeho další výdaje vzniklé v souvislosti s kupní smlouvu, v souhrnné částce nad rámec kupní ceny (bez DPH), kterou dodavatel na základě kupní smlouvy od kupujícího obdržel (tj. součet plnění řádně a včas uhrazených zákazníkem na dodavatelem vystavené faktury).
  3. Veškeré písemnosti doručované mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti se smluvním vztahem se považují za doručené tehdy, pokud byly zaslány na adresu smluvní strany uvedenou v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu nebo na objednávce a to i tehdy, pokud adresát odmítne písemnost přijmout (pak je dnem doručení den odmítnutí převzetí zásilky). Pokud bude písemnost vrácena poštou jako nedoručitelná, platí jako den doručení den podání zásilky k poštovní přepravě.
  4. Aktuální znění VOP je vždy volně přístupné všem zákazníkům na internetových stránkách dodavatele.
  5. Zákazník provedením objednávky souhlasí s tím, aby se práva a povinnosti zákazníka a dodavatele řídily VOP účinnými k příslušnému datu objednávky.
  6. Zákazník zavazuje sebe i své případné právní nástupce k tomu, že do 15 dnů prodávajícímu písemně oznámí jakékoliv organizační změny, v jejichž důsledku práva a závazky z uzavřené kupní smlouvy přejdou na jiný právní subjekt a že sdělí dodavateli nové označení tohoto subjektu.
  7. Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí straně důvěrné informace, které při plnění předmětu smlouvy získala od druhé smluvní strany. To neplatí, mají-li být za účelem plnění předmětu smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, statutárním orgánům nebo jejich členům či poddodavatelům.
  8. Všechny spory, které mohou vyplynout z kupní smlouvy, budou rozhodovány ve výlučné pravomoci soudů České republiky a podle právních předpisů České republiky.   

Přejete si dostávat novinky do emailu?